Ribnik

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
APIF Agencije
ŠILING Auto-moto Tehnicki pregled vozila
NLB RAZVOJNA BANKA AD Banke Filijala Banja Luka ekspozitura Ribnik
NOVA BANJALUĆKA BANKA AGENCIJA RIBNIK Banke
PROREZ ZABLEĐE Drvoprerada Mehanicka prerada drveta - prorez oblovine
TRGOKOMERC Drvoprerada - Primarna prerada Primarna prerada drveta
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA Državne institucije
ODSJEK MINISTARSTVA ODBRANE RIBNIK Državne institucije
OPŠTINA RIBNIK Državne institucije
POLICIJSKA STANICA Državne institucije
FOND ZA ZDRAVSTVO Fondovi i zavodi
DOM ZDRAVLJA Klinike i bolnice
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE (PIO RS) Osiguranje Poslovnica Ribnik
BOROVAC Ostalo Prerada oblovine, parenje bukve, promet i usluge
DVA BORA Ostalo
ĆUBIĆ PETROL Ostalo Trgovina naftom i naftnim derivatima
DISKONT PIĆA ZABLEĆE Ostalo Prodaja pica na veliko
ELEKTRODISTRIBUCIJA Ostalo
KOMUNALNO PREDUZEĆE Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo
REPUBLIĆKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Ostalo
RIBNIĆANKA Ostalo
ROBA PROMET Ostalo Privatno preduzece
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR LAZAR ĐUKIĆ Ostalo
POŠTE SRPSKE Ostalo
ŠIP PREVIJA Ostalo
TROPIK RIBARSTVO Ostalo
ZEMLJORADNIĆKA ZADRUGA Poljoprivreda
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE - ŠUMSKO GAZDINSTVO RIBNIK Poljoprivreda Uzgoj, zaštita i eksploatacija šuma
OSNOVNA ŠKOLA DESANKA MAKSIMOVIĆ Škole
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA MAĆKIĆ Škole
RADIO RIBNIK TV i radio
VETERINARSKA STANICA Veterinarstvo