Čajniče

Naziv Kategorija Opis djelatnosti
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. Banke Šalter Cajnice
NOVA BANKA A.D. BIJELJINA Banke Izdvojeni šalter Cajnice
NARODNA BIBLIOTEKA BRANKO ĆOPIĆ Biblioteke - knjižnice
STAKORINA AD Drvoprerada Finalna prerada drveta
CRNI BOR Drvoprerada Prerada drveta
MINISTARSTVO ODBRANE Državne institucije
POGRANIĆNA POLICIJA Državne institucije
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Državne institucije
OPŠTINA ĆAJNIĆE Državne institucije
ŠUME REPUBLIKE SRPSKE A.D. SOKOLAC JPŠ ŠUMSKO GAZDINSTVO VUĆEVICA ĆAJNIĆE Javna preduzecća i strana predstavništva
DOM KULTURE FILIP VIŠNJIĆ Kultura i zabava
KOSIG DUNAV OSIGURANJE Osiguranje PJ Cajnice
OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO JAHORINA Osiguranje
REPUBLIĆKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Ostalo
SDS Ostalo
SIZ STANOVANJA Ostalo
SOCIJALISTIĆKA PARTIJA Ostalo
POŠTE SRPSKE Ostalo PJ Poštanski saobracaj Cajnice
SRPSKI NARODNI SAVEZ Ostalo
S.Š.C. PETAR PETROVIĆ Ostalo
TELEKARD Ostalo
PORESKA UPRAVA Ostalo
VRELO Ostalo Preduzece za prizvodnju trikotaže
OSNOVNA ŠKOLA JOVAN DUĆIĆ Škole
SUD ZA PREKRŠAJE Sudovi
MALIĆEVIĆ Turizam i transport Medunarodna i unutrašnja špedicija
UDRUŽENJE BORACA Udruženja i nevladine organizacije
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Ustanove